top of page
Brook / Takehiro Shimizu - live at Kanmachi63, Koichi Sato (piano), Yutaka Kaido (bass) Takehiro Shimizu (ds)
00:00 / 00:00
Koot - live at Kanmachi63, Koichi Sato (piano), Yutaka Kaido (bass) Takehiro Shimizu (ds)
00:00 / 00:00
bottom of page